BART KAËLL

OFFICIËLE FANSHOP

Privacy Policy

Algemene Privacyverklaring

Laatst aangepast op: 20/12/2021

Bij Peleman geven we om jouw privacy. Om van onze services gebruik te kunnen maken, hebben we bepaalde gegevens van je nodig. In deze Algemene Privacyverklaring vind je terug wat we allemaal met jouw gegevens doen en de juridische gronden waarop dit gebaseerd is.

De “Algemene Privacyverklaring” regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke, zijnde Peleman Industries NV, met maatschappelijke zetel te Rijksweg 7, 2870 Puurs-Sint-Amands, België en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0405.746.743 (hierna: “Peleman”).

Deze Algemene Privacyverklaring beschrijft je rechten en plichten ten aanzien van Peleman en kan steeds worden herwerkt of worden ge-update. Peleman geeft het advies om het Algemeen Privacybeleid aandachtig door te nemen en op regelmatige basis opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Op geen enkele manier creëert deze Algemene Privacyverklaring een contract tussen jou en Peleman of enige andere betrokken partij, en is tevens niet bedoeld om enige wettelijke rechten te creëren.

1. Algemeen: Algemene verordening Gegevensbescherming

Peleman stelt zich met dit Algemeen Privacybeleid in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of “GDPR” genoemd).

Het is de taak van de Functionaris voor gegevensbescherming om ervoor te zorgen dat het Privacybeleid van Peleman in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Functionaris voor gegevensbescherming treedt op als adviseur van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker. Hij/zij dient tevens op te treden als contactpersoon van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De Functionaris voor gegevensbescherming kan via het volgende e-mailadres gecontacteerd worden: dataprotection@Peleman.com.

2. Verzameling & gebruik van persoonlijke gegevens

2.1. Welk type persoonsgegevens verzamelen wij

Peleman verkrijgt persoonlijke gegevens over jou als je ervoor kiest om deze te verstrekken- bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen per e-mail of door deel te nemen aan aanbiedingen of door je te registreren voor bepaalde diensten. In sommige gevallen heb je jouw persoonlijke gegevens mogelijk eerder verstrekt aan Peleman Group (als je bijvoorbeeld een voormalige werknemer, klant of partner van een van onze dochterondernemingen bent).
Door registratie en/of indiening van persoonsgegevens aan Peleman, geef je ons toestemming zodat Peleman deze gegevens mag gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Je persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden, tenzij wij je toestemming hebben, of tenzij anders vereist of toegestaan door de wet of professionele standaarden. Bijvoorbeeld als je je abonneert op onze diensten of deelneemt aan een van onze aanbiedingen en informatie verstrekt over je voorkeuren, zullen we deze informatie gebruiken om je gebruikerservaring te personaliseren. Als je je abonneert op het ontvangen van direct marketing (d.w.z. nieuwsbrieven, insights, evenementen, enz.), kunnen we jouw persoonlijke gegevens gebruiken om je dergelijke berichten te sturen .

Categorieën persoonsgegevens die Peleman verzamelt:

 • 1: zonder registratie: IP-adres;
 • 2: bij registratie op de website/app voor een account: e-mailadres en paswoord, en alle bijkomende en vrijwillig door jou ingevulde Persoonsgegevens in je profiel, zoals naam, voornaam, adres,…
 • 3: voornaam, naam en adresgegevens om een levering mogelijk te maken: betalings- en facturatiegegevens bij het maken van een bestelling;
 • 4:abonneren op het ontvangen van direct marketing (bv. nieuwsbrieven): je e-mailadres;
 • 5: afbeeldingen die je bewaart via je account, of oplaadt voor het leveren van de goederen;
 • 6: via cookies of soortgelijke technologieën: zie artikel 9.
 • 7: doorgifte aan derde partijen: IP-adres, e-mailadres, bestelgegevens en overige elektronische gegevens.
ActiviteitVoorbeeldenContext
Cat. 1:
Gebruik maken van Peleman’s services zonder registratie
Jouw IP-adres, voorkeurenWanneer je bijvoorbeeld een gepersonaliseerd product creëert zonder een account aan te maken, wordt onder andere je IP-adres bewaard
Cat. 2:
Aanmaken account
Jouw e-mailadres, paswoord en alle andere door jou ingevulde bijkomende persoonsgegevens zoals je naam, voornaam,…Bij het aanmaken van een Peleman account zijn bepaalde persoonsgegevens nodig voor de registratie. De overige persoonsgegevens kunnen vrij door jou worden ingevuld.
Cat.3:
Bestellingen en leveringen
Jouw voornaam, naam, (e-mail)adres, betalings- en facturatiegegevens.Deze gegevens zijn de standaardgegevens voor je bestellingen en leveringen
Cat.4:

 

Abonneren op het ontvangen van direct marketing

Jouw e-mailadresWanneer je kiest om je in te schrijven op onze nieuwsbrief zal je e-mailadres door ons worden verwerkt
Cat.5:
Opladen van afbeeldingen
Jouw afbeeldingenAfbeeldingen die je oplaadt in je account worden door ons bewaard
Cat.6:
Cookies of soortgelijke technologieën
Gegevens over jouw klik- en kijkgedrag op de website of op andere online Peleman diensten, apparaten, IP-adres, type internetbrowser, locatiegegevens, voorkeuren, …Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies of soortgelijke technologieën. Meer hierover kan je lezen in artikel 9
Categorie 7:
Doorgifte aan derde partijen
Jouw IP-adres, e-mailadres, bestelgegevens en overige elektronische gegevensBepaalde informatie wordt doorgegeven aan onze partners wanneer je voor een service kiest die Peleman niet zelk kan uitvoeren

2.2. Peleman kan op diverse wijze gegevens van jou (Persoonsgegevens) verzamelen:

 • Automatisch: door bv. het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (zie verder artikel 9);
 • tijdens de registratie en gebruik van de website of de app.

 

3. Verwerkingsdoeleinden

3.1. Wettelijke redenen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken

Peleman Group verzamelt over het algemeen alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn om aan je verzoek te voldoen. Wanneer aanvullende gegevens worden gevraagd, zal hiervan op het moment van verzamelen op de hoogte gebracht worden.

De toepasselijke wetgeving stelt ons in staat om persoonsgegevens te verwerken, zolang we daarvoor een wettelijke verwerkingsgrond hebben. Het vereist ook dat wij je vertellen wat die gronden zijn. Als gevolg hiervan zullen we, wanneer we je persoonlijke gegevens verwerken, vertrouwen op een van de volgende wettelijke gronden :

 • Uitvoering van een contract: dit is wanneer de verwerking van je persoonlijke gegevens noodzakelijk is om onze verplichtingen uit hoofde van een contract of de intentie om een contract af te sluiten, na te komen;
  • Wettelijke verplichting: dit is wanneer we je persoonsgegevens moeten verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het bijhouden van gegevens voor belastingdoeleinden of het verstrekken van informatie aan een overheidsinstantie of wetshandhavingsinstantie
  • Legitieme belangen: we kunnen gegevens over jou verwerken als het in ons legitiem belang is om een wettige activiteit te runnen en om dit te bevorderen, zolang het niet opweegt tegen jouw belangen.
  • Uw toestemming: we kunnen je af en toe om specifieke toestemming vragen om enkele van jouw persoonlijke gegevens te verwerken, en wij zullen je persoonlijke gegevens alleen op deze manier verwerken als je ermee instemt dat wij dit doen. Je kan je toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met Peleman via dataprotection@peleman.com.

3.2. Doeleinden voor dewelke uw persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden

Peleman zal de van jou verkregen Persoonsgegevens enkel en alleen voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • 1:je IP-adres met het oog op het verzorgen en verbeteren van onze website/app en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan worden achterhaald, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Peleman om haar website/app en dienstverlening voortdurend te verbeteren. Via het IP-adres wordt ook de geografische informatie via Google verwerkt. Verder onthouden wij je voorkeuren om je zo een passend advies te kunnen geven.
 • 2:je e-mailadres en paswoord (en alle bijkomende en vrijwillig door jou ingevulde Persoonsgegevens in je profiel) met het oog op het beheer van je account op deze website/app, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming.
 • 3:je voornaam, naam en adresgegevens voor de levering, je betalings- en facturatiegegevens van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd. Bij elke nieuwe bestelling kan je ervoor kiezen om betalingsgegevens te bewaren of niet. Deze gegevens worden enkel bewaard als bijkomende dienstverlening naar jou toe.
 • Categorie 4: je e-mailadres met het oog op het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming.
 • 5:afbeeldingendie je bewaart via je account of oplaadt voor het leveren van de goederen.
 • 6: cookies of soortgelijke technologieën, zie artikel 9 voor meer informatie.
 • C7:jouw IP-adres, e-mailadres en bepaalde bestelgegevens worden op een veilige manier doorgegeven aan onze partners met als doel de door jou gevraagde handeling te kunnen uitvoeren. Peleman baseert zich hiervoor op de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en waar nodig op jouw voorafgaande toestemming.

Je bent niet verplicht om je Persoonsgegevens vrij te geven, maar dit zal er dan wel toe leiden dat Peleman bepaalde diensten niet zal kunnen verlenen wanneer de verwerking van gegevens geweigerd wordt .

3.3. Direct marketing:

De Persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, als je daar je toestemming voor hebt gegeven.

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in elektronische vorm, kan Peleman je Persoonsgegevens gebruiken voor het verzenden van direct marketing met betrekking tot Peleman, en haar diensten.

Deze toestemming kan op elk moment eenvoudig worden ingetrokken, zonder enige motivering en gratis, via de opt-out functionaliteit in de nieuwsbrief of het direct marketing bericht, of neem contact met ons op:

per e-mail: info.BE@Peleman.be

per brief:

Peleman Industries NV
Rijksweg 7
2870 Puurs-Sint-Amands
België

3.4. Doorgifte aan derde partijen:

Peleman zal nooit zonder toestemming Persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, behalve in de volgende situaties:

 • vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met Peleman voor het uitvoeren van de gevraagde diensten (zoals levering van de bestelde goederen);
 • ondernemingen met wie Peleman een samenwerking is aangegaan zoals printpartners. De gegevens die worden doorgegeven aan deze derde partijen worden adequaat beveiligd door gepaste maatregelen zoals versleuteling en pseudonimisatie, zodat jouw privacy te allen tijde wordt gewaarborgd.

Peleman zal al het mogelijke doen om je van tevoren op de hoogte te brengen dat je Persoonsgegevens aan genoemde derde partijen bekend zal gemaakt worden, echter zal het voor Peleman niet altijd haalbaar of mogelijk zijn om je van tevoren te informeren.

Peleman zal in geen geval je Persoonsgegevens verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven, of met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

3.5. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Peleman je Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving, moet onthullen.

Peleman zal in redelijkheid pogen je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

4. Duur van de verwerking

De Persoonsgegevens worden door Peleman bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie die is aangegaan.

 • Categorie 1: zonder registratie: je IP-adres voor de duur van je bezoek aan de website/app.
 • Categorie 2: je e-mailadres en paswoord, en alle bijkomende en vrijwillig door jou ingevulde Persoonsgegevens in je profiel, worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie.
 • Categorie 3: je voornaam, naam en adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie.
 • Categorie 4: je e-mailadres wordt bewaard voor de duur van de klantenrelatie.
 • Categorie 5: afbeeldingen die je hebt opgeladen via je account worden 24 maanden bijgehouden. Bij het plaatsen van een nieuw order, wordt deze periode opnieuw met 24 maanden verlengd. Wanneer er beelden werden opgeladen of gebruikt voor een bestelling zonder dat er voorafgaand een account werd aangemaakt, zullen deze gedurende 1 maand bewaard blijven.
 • Categorie 6: cookies
 • Categorie 7: deze gegevens worden gedurende een beperkte tijd bijgehouden, overeenkomstig het samenwerkingscontract dat Peleman met haar partner is aangegaan.

 

5. Jouw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Peleman van je Persoonsgegevens maakt

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om je Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Peleman. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te vragen je Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of vraag tot verwijdering van Persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
Je mag eveneens vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken

5.3. Recht van verzet:

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van Persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en bijvoorbeeld om je gegevens te importeren in Facebook om je onze advertenties te kunnen sturen; in dergelijk geval hoef je uiteraard geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens die door Peleman verwerkt worden in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van je rechten:

Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info.be@peleman.com of per post naar (mits je je als klant kan identificeren): Rijksweg 7, 2870 Puurs-Sint-Amands, België.

5.7. Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.
Een vordering tot schadevergoeding bij de burgerlijke rechtbank blijft hierna nog altijd mogelijk indien je schade zou lijden als gevolg van de foutieve verwerking van je Persoonsgegevens.

 

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om je Persoonsgegevens te beschermen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van Persoonsgegevens alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens, te vermijden.

6.2. In geen geval kan Peleman dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens. Je garandeert dat je op rechtmatige wijze de toestemming hebt bekomen van de mensen die op de door jou ingestuurde of opgeladen afbeelding zijn opgenomen, dat er geen copyright ligt op de afbeeldingen die je ons opstuurt, en als er copyright of enig ander recht ligt op afbeeldingen, dat je die rechten dan hebt en dat je Peleman dan ook integraal schadeloos zal stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen Peleman wegens onrechtmatige verwerking van diens Persoonsgegevens.

6.3. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten via je computer of mobiel apparaat, je IP-adres en je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

7. Toegang door derden

7.1. Teneinde je Persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je Persoonsgegevens aan onze werknemers in de mate dat dit noodzakelijk is voor een van de omschreven doeleinden van verwerking.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan de werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Algemene Privacyverklaring.

7.3. Om een optimale service te garanderen, heeft de klantendienst toegang tot je account, en dit uitsluitend in het kader van de verlening van onze diensten naar jou toe.

 

8. Aangifte Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor de verwerking van Persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan steeds bij deze autoriteit terecht,

per brief:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel – België

per telefoon:
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

per e-mail:
contact@apd-gba.be

 

9. Cookies & soortgelijke technologieën

We willen ervoor zorgen dat onze website en diensten eenvoudig te gebruiken en betrouwbaar zijn. Om dit te bereiken en te analyseren, kunnen we op onze website een technologie genaamd “cookies” gebruiken; wat een stukje informatie is dat onze website op jouw computer plaatst (meer specifiek je browser) wanneer je onze website bezoekt. De cookies op onze website bewaren niet je e-mailadres of andere direct identificeerbare persoonsgegevens. Ze stellen ons wel in staat om je bezoek te herkennen, je voorkeuren te onthouden en begrijpen jouw interactie met onze website door middel van de technische informatie, voorzien door de cookies.

Zo kan Peleman bijvoorbeeld automatisch je domeinnaam verkrijgen; IP-adres; wijze van toegang tot de site; het type browser en besturingssysteem gebruikt om toegang te krijgen tot de site; de datum, het tijdstip en de duur van elk bezoek, en de pagina’s die je bezoekt.

Peleman gebruikt de volgende cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies – Deze cookies zijn noodzakelijk om fundamentele functionaliteit van de website te vergemakkelijken. Zonder deze cookies kan onze website niet de service bieden die door jou gevraagd wordt. Deze cookies herkennen bijvoorbeeld je sessie, zodat je ingelogd blijf en je winkelmandje behoudt nadat je naar een andere pagina op onze website ging, of het herinnert je cookie-voorkeuren.
 • Functionaliteit Cookies – Deze cookies vergemakkelijken bijkomende site kenmerken voor verbeterde prestaties en functionaliteiten. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld uw geselecteerde regio of taal.
 • Prestaties Cookies – Deze cookies verzamelen informatie over hoe je onze website gebruikt, meten hoeveel en hoe mensen gebruik maken van onze website, zodat de website gemakkelijker te gebruiken wordt en er voldoende capaciteit is. Voor deze doeleinden, gebruiken we bijvoorbeeld de Google Analytics cookies. Je kan meer over Google Analytics lezen op https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage. Wij maken geen gebruik van targeting of tracking cookies op onze website. Je kan de functionaliteit van deze website gebruiken of reset je browser om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Echter, sommige website functies of diensten functioneren niet goed zonder cookies. Op de meeste webbrowsers, zal je een sectie “help” op de werkbalk te vinden. Raadpleeg dit gedeelte voor informatie over het cookie-instellingen worden beheerd door je browser. Op de meeste browsers kan je ook technische informatie vinden over elke cookie die we gebruiken, zoals bv. de bewaringstermijn. Voor meer algemene informatie over cookies kan je terecht op www.aboutcookies.org. Indien je graag meer informatie wenst over de specifieke cookies die onze website gebruikt, gelieve ons te contacteren.

 

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Privacyverklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De bevoegde rechtbanken van het arrondissement Mechelen zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Algemene Privacyverklaring.

Peleman Industries © 2022 | Alle rechten voorbehouden | Wij beschermen uw gegevens volgens onze Privacy Policy | Algemene Voorwaarden